El Polígon Industrial Santiago Payá està situat al sud del nucli urbà d'Alcoi. El polígon va ser promogut per Hansa Urbana, SA. El Pla Parcial, redactat pels tècnics Pedro Ballesteros, Fernando Fernández, Javier Ollero i Rafael Prat, va ser aprovat el 26 de setembre de 1997.

A aquest polígon s'incorpora també el Polígon Industrial de Sant Benet, molt més antic, promogut per Construccions Cantó , SA, el projecte modificat d'urbanització, redactat pels tècnics Roque Monllor Boronat i Roberto García Payá, va ser aprovat el 5 de juliol de 1968.

La superfície total de l'àmbit és de 443.857,93 m² dels quals 268.301,00 m² es corresponen amb la qualificació industrial i la resta són les dotacions pròpies de xarxa viària, zones verdes i equipaments.