El Polígon Industrial Cotes Altes està situat al nord-oest del nucli urbà d'Alcoi. El polígon va ser promogut per Polígon Industrial Cotes Altes, SL. El pla parcial va ser redactat per l'arquitecte José Vicente Jornet Moya i aprovat el 22 de desembre de 2000.

La superfície total de l'àmbit és de 117.351,00 m² dels quals 91.014,00 m² es corresponen amb la qualificació industrial i la resta són les dotacions pròpies de xarxa viària, zones verdes i equipaments.